ผู้ว่า ฯ หนองคาย พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

วันที่ 18 ม.ค.62 ที่บ้านไร่ตารงค์ แปลงเกษตรกร นายดำรงค์ ดวงมาลา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในนามผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเกษตรในภาพรวมของจังหวัด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้สื่อสารนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ ให้กับทุกภาคส่วน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ ทันเหตุการณ์ จึงจัดทำโครงการ “ผู้ว่าพาไปยาม” นำพาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการ/กิจกรรมเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ส่งผลให้กิจกรรมด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น

การจัดโครงการผู้ว่าพาไปยาม ในครั้งนี้ จัดกิจกรรม “YSF ขับเคลื่อนเกษตร 4.0” โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของจังหวัดหนองคาย ณ บ้านไร่ตารงค์ แปลงเกษตรกร นายดำรงค์ ดวงมาลา

นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวต่อว่า นายดำรงค์ ดวงมาลา เกษตรกร เจ้าของแปลง บ้านไร่ตารงค์ มีบุตรชาย 2 คน ประกอบด้วย นายภูวชัย ดวงมาลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ นายดุลยวัต ดวงมาลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด รวมทั้งมองเห็นโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง จึงกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด เมื่อปี 2559 และเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี 2560 โดยมี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง เป็นหน่วยงานสนับสนุน และในปี 2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดหนองคาย (Young Smart Farmer) ของสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร บนพื้นที่ 42 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว 32 ไร่ บ่อปลา 4 ไร่ (ปลาหมอ ปลานิล) เกษตรผสมผสาน 2 ไร่ (มะนาว เลม่อน เพกาเตี้ย ไผ่ และกล้วยน้ำว้า) เกษตรอินทรีย์ 4 ไร่ (ผักสลัด ข้าวมะลิดำ) และเน้นการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ได้แก่ น้ำเลม่อนสกัดเย็น เลม่อนลอยน้ำผึ้ง ข้าวกล้องมะลิดำอินทรีย์ ข้าวกล้องมะลิ 105 และผักสลัดอินทรีย์ สร้างรายได้กว่าปีละ 250,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มปลูกพืชปลอดภัยบ้านเทวี ตำบลบ้านเดื่อ” สมาชิก 16 ราย และ “กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์” จำนวน 14 ราย ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน คาดว่าทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานเครือข่าย หัวหน้าส่วนระดับอำเภอ สถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกรในพื้นที่ คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ (PR) และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงคณะสื่อมวลชนที่ร่วมบูรณาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.