อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบเกษตรกรกลุ่มปรับเปลี่ยนจากยางพาราเป็นไม้ผลอายุสั้น พร้อมแนะจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ดูแลสวนไม้ผลหลังน้ำลด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พบเกษตรกร นายพัฒนา ทองขาวเผือก บ้านคลองขามเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลควนเมา ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพารา จำนวน 8 ไร่ มาปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจู เนื่องจากยางพาราราคาตกต่ำประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ค่อนข้างลุ่มดินเป็นดินเหนียวปนกรวดซึ่งไม่เหมาะสมยางพาราและได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเป็นประจำผลจากการปรับเปลี่ยนพบว่า ฝรั่งอายุ 1 ปี เริ่มให้ผลผลิต มีรายได้เฉลี่ยต่อวัน 2,000 บาท/วัน ก่อนหน้านี้มีรายได้จากยางพารา 900 บาท/วัน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้คำแนะนำการบริการจัดการดินภายหลังน้ำลด โดยให้วางแผนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ แก้ปัญหาระยะยาว

จากนั้น ได้เยี่ยมแปลงเกษตรกรนางจรินทร์ เคี่ยมพันธุ์ ม.4 ต.ควนเมา ซึ่งได้ตัดสินใจปรับพื้นที่ปลูกยางพารา 4 ไร่ มาปลูกมะละกอพันธุ์เร้ดเลดี้ เริ่มปลูกได้ 1 ปี มีรายได้เฉลี่ย 1,000 บาท/วัน นอกจากนี้ได้ไปเรียนรู้การแปรรูปทำข้าวเกรียบฝรั่งเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลจากการปรับเปลี่ยนทำให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และนักวิชาการทางดินได้ให้ความรู้กับเกษตรกร ในการรักษาหน้าดินและไม่ให้ขุดดินล่างขึ้นมาเนื่องจากดินชนิดนี้หากถูกอากาศจะแปรสภาพเป็นกรวดแข็ง เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช

การผลิตมะละกอและฝรั่งของบ้านหมู่ 4 ผลิตโดยมาตรฐาน GAP เพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การนำของ นายสมหมาย ธรรมกิจ หมอดินอาสาประจำอำเภอรัษฏา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ โดยใช้ธรรมนูญในการรวมกลุ่มผลิต ราคาขายผลผลิต และกลุ่มธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ และมุ่งหวังให้อาชีพเกษตรกรรรมที่มั่นคงจะเป็นอาชีพที่ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้