วันที่ 12 ม.ค.62 เวลา 09.00 น.ที่ ลานกิจกรรมด้านหน้าเทศบาลตำบลวัดธาตุ บ.สร้างประทาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

จ่าอากาศเอกสุรชิต พิสัยพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 นั้น เพื่อให้เด็กๆ ในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ ทั้ง 14 หมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมที่สำคัญของเด็กๆ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนให้เยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ถูกต้อง ด้วยการสนับสนุนของชุมชน โดยมีเทศบาลตำบลวัดธาตุ สนับสนุนในด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

ภายในกิจกรรมมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆ ถ่ายรูปกับภาพความฝันของเด็กๆ ระบายสีปูนปลาสเตอร์เล่นเกมส์บนเวที แจกขนม น้ำ และอาหารตลอดการจัดงาน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก