กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ มีการแสดงบินหมู่ของเครื่องบิน-เฮลิคอปเตอร์ของฝนหลวง เครื่องบิน F-16 การแสดงร่มบิน (พารามอเตอร์) แสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝนหลวง จับรางวัลพิเศษคัดเลือกเด็กและผู้ปกครองขึ้นเครื่องบินฝนหลวง

วันนี้ (12 ม.ค.62) นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงาน ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติไทย ดังนั้น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันนี้ จึงมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน มีความสุข เกิดทักษะความฉลาดกับความรู้และปัญญา สัมผัสได้ถึงความรัก ความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งเน้นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียรฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักของเราทุกคน

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กในปี 2562 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ การแสดงบินหมู่ของเครื่องบินฝนหลวงชนิด CARAVAN, CASA, เฮลิคอปเตอร์ การแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริฝนหลวง เผยแพร่ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กิจกรรม การแสดงบนเวที การเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมมหาสนุก จับคู่ภาพ ตักไข่และการจับรางวัล โดยในปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบรางวัลพิเศษให้แก่เด็กและผู้ปกครองผู้โชคดี ร่วมขึ้นเครื่องบิน CN ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ การจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพันทหารราบที่ 4 บริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดงานในครั้งนี้ด้วย