12 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณลานด้านหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคมประเทศชาติ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ว่า " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ " โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน นายสนาม ก้อนวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน และ ประชาชนชาวอุตรดิตถ์ ร่วมงานกันอย่างคึกคัก

" วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และ จะมีการให้คำขวัญวันเด็กโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และ เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข "

นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า บ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเครือข่ายด้านเด็ก ๆ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 นับตั้งแต่ปี 2556 มาจนถึงปัจจุบัน ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้เกิดความรู้ทราบภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และ เมื่อประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การทำร้ายในครอบครัว และ ปัญหาอื่น ๆ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม และ สร้างสรรค์ เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัย สร้างระเบียบวินัยให้แก่เด็ก และ เยาวชน ให้รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และ ซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลาง และ มีของขวัญ ของรางวัลให้เด็ก

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์สร้างสรรค์ , การแข่งขันวาดภาพระบายสี และ การแสดงความสามารถของเด็กในพื้นที่ ส่วนไฮไลท์และสีสันที่สร้างความคึกคักสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กครั้งนี้ คือ ผู้ว่า ฯ อุตรดิตถ์ ได้ร่วมเล่นสไลเดอร์กับเด็ก ๆ จนเรียกเสียงฮาไปทั่วงาน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ส่วนเด็ก ๆ ทุกคน ต่างได้รับของขวัญและของรางวัลกลับบ้านไปอีกด้วย.