เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ม.ค. 62 ที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  ดร.พรศักดิ์ จินา รองศึกษาธิการจังหวัด นายวิเชียร ลาตีฟ ประธานเครือข่ายจินตคณิตประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน ครั้งท่ี 2 เพื่อค้นหาตัวแทนของแต่ละรุ่นไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยมีโรงเรียนจาก 29 โรงส่งตัวแทนนักเรียนจินตคณิตทั่วภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1 พันคน 

นายวิเชียร กล่าวว่า แข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน ครั้งท่ี 2 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะในภาควิชาคณิตศาสตร์ ช่วยฝึกฝนในเรื่องของสมาธิ อารมณ์ และวิธีคิดแนวใหม่ การแข่งขันในวันนี้ ก็จะเป็นการแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในระดับภาค เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเรียนการสอน ให้กับเด็กๆได้เทียบเท่าในระดับนานาชาติ 

สำหรับการแข่งขันในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 รอบ 4 รุ่น ได้แก่ รอบที่ 1 (กลุ่ม Open Class ช้ัน ป.1 - ป.6 ทั้งหมด ) รอบที่ 2 (กลุ่ม Basic ช้ันอนุบําล 3 - ป.6 ท้ังหมด และ กลุ่ม Advanced ป.4,ป.5,ป.6 ) และรอบที่ 3

เริ่มกํารแข่งขันฯ รอบที่ 3 (กลุ่ม Medium ป.1 - ป.6 ทั้งหมด และ กลุ่ม Advance ช้ันอนุบาล 3,ป.1,ป.2,ป.3 )