วันนี้ (12 ม.ค.62) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานกับกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวดิน มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การทำหน้าตัดดินจำลอง กิจกรรมสันทนาการ การแข่งขันตอบปัญหา การแจกของรางวัล และเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าชมงานฟรีตลอดทั้งวัน ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ