วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชำชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการชุมชน สังคม ตลอดจนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นการมอบความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้วยการพัฒนาและสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้ให้บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น 3 กลุ่มอำชีพ ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาคห กรรม, กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร, โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อ.เมืองหนองคาย, โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ, โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่, โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย และกลุ่มแม่นบ้าน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน.
ภัทรวินทร์ ลีปาน