วันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ศูนย์ราชการจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
นายมงคล แก้วรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชำชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการชุมชน สังคม ตลอดจนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นการมอบความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ด้วยการพัฒนาและสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืน

ทั้งนี้ ได้ให้บริการฝึกวิชาชีพระยะสั้น 3 กลุ่มอำชีพ ประกอบไปด้วย กลุ่มวิชาคห กรรม, กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 10 หลักสูตร โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร, โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อ.เมืองหนองคาย, โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ, โรงเรียนพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่, โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย และกลุ่มแม่นบ้าน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน.
ภัทรวินทร์ ลีปาน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน