PTT-KV-DJSI-Online

ทีวีเสนอภาพเยาวชนหายจากบ้านไม่ปิดบังใบหน้า เข้าข่ายผิดมาตรา 37 พ.ร.บ. กสทช.โดยเฉพาะด้านศีลธรรม ขณะที่ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวฯ ออกจดหมายแสดงห่วงใยการนำเสนอข่าว ชี้สื่อมวลชนต้องไม่เป็นผู้ละเมิดและซ้ำเติม แนะระวังในการนำเสนอชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง หรือ กสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการนำเสนอข่าวเยาวชนที่หายออกจากบ้าน และล่าสุดพบตัวที่เชียงใหม่ ซึ่งการนำเสนอข่าวโดยไม่มีการปิดบังใบหน้า เปิดชื่อ ที่อยู่นั้นจะไปกระทบสิทธิเยาวชนว่า เบื้องต้น จะขอดูหลักฐานก่อน และคาดว่า สัปดาห์หน้าเรียกผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ต่างๆ เข้ามาหากพบมีการนำเสนอข่าวเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 37 ในพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ โดยเฉพาะด้านศีลธรรม

"การเสนอภาพเด็ก นอกจากความผิดมาตรา 37 พ.ร.บ.กสทช.แล้วยังไปขัดกับกฎหมายอื่นด้วย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก"

สำหรับ มาตรา 37 ในพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ บัญญัติว่า

"ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผล กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการ กระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง"

วันเดียวกัน ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ออกจดหมายแสดงห่วงใยการนำเสนอข่าวเยาวชนที่เดิมทีเป็นข่าวประเภทการหายไปจากบ้านที่ครอบครัวต้องการกระจายข่าวเพื่อให้สื่อมวลชนช่วยเป็นอีกช่องทางในการช่วยติดตาม

แต่เมื่อมีการพบตัวเยาวชนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับครอบครัว แต่ปรากฏเป็นลักษณะของข่าวอีกประเภท ที่อาจจะเข้าข่ายการล่อลวงหรือไม่ ซึ่งผู้ปกครองของเยาวชนสามารถใช้สิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในการดำเนินคดีได้

ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการละเมิดความเป็นเยาวชนที่มีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะ และรักษาไว้ซึ่งอนาคตของเยาวชนที่จะต้องเติบโตและใช้ชีวิตในภายภาคหน้า สื่อมวลชนควรพึงมีส่วนในการไม่เป็นผู้ละเมิดและซ้ำเติม ควรระวังในการนำเสนอชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น โรงเรียน ที่อยู่ของเยาวชนและรูปของเยาวชน และบุคคลในครอบครัว ตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และการใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา