กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด ชี้แจงการทำถนนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร พร้อมแจกคู่มือฯ ย้ำเร่งเดินหน้าโดยยึดมาตรฐานกระบวนการก่อสร้างเดียวกันทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

วันนี้ (11 ม.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยมีตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 77 จังหวัด ร่วมประชุม ณ ห้องกันตัง อาคาร3 ชั้น5 การยางแห่งประเทศไทย ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพยายามในการรักษาระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านแนวทางและนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสถานการณ์ยางพารา เพราะที่ผ่านมาประเทศไทย มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพียงร้อยละ 13ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด สำหรับโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ได้มอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินงานสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางกว่า 75,032 กิโลเมตร เพื่อให้ถนนและพื้นผิวการจราจรภายในหมู่บ้านมีมาตรฐานที่ดี ทนทานและแข็งแรงขึ้น พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางคมนาคมด้วยความปลอดภัย สะดวกสบาย ที่สำคัญโครงการนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอีกทางหนึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ กยท. จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ โดยเชิญผู้แทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อให้รับทราบวิธีการ กระบวนการดำเนินงานฯ รวมถึงมาตรฐานและขั้นตอนการสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ให้ถูกต้องตรงกัน จะได้เร่งเดินหน้าก่อสร้างถนนได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันทั่วประเทศ

ด้าน นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไขโครงการฯ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จึงเชิญกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาให้คำแนะนำในเรื่องการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ทั้งการกำหนดคุณลักษณะ แบบมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด รวมถึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแทนจาก อปท. ทั้ง 77 จังหวัด และผู้บริหาร กยท. จากทุกภูมิภาคที่เดินทางมาร่วมประชุม จะได้สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม กรณีที่มียังข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าในในกระบวนการดำเนินงานโครงการฯ

“โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร มี กยท. เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ อปท. ในการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ใช้น้ำยางสดปริมาณกว่า 1.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้นประมาณ 7.2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่าน้ำยางสดกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท นับว่าเป็นโครงการที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐบาล และภาคผู้ประกอบการเอกชน ร่วมกันผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยดูดซับยางพาราออกจากระบบตลาด เป็นการยกระดับราคายางอีกทางหนึ่ง”นายเยี่ยม กล่าว