PTT-KV-DJSI-Online

ที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้คัดแยกขยะตามสุขลักษณะถูกหลักอนามัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน,แกนนำชุมชน,อสม,ครูผู้สอนศาสนา รวมจำนวน 130 คน  ซึ่งปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งยากที่จะแก้ไข  สาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น  ส่วนมากแล้วจะทิ้ง  ลงข้างทางบ้างหรือทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลมากมาย และสำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้  

นายอัสมีรี แวเด็ง เทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ผู้สัมผัสขยะทราบถึงผลกระทบของขยะอันตรายต่อสุขภาพ ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

“การคัดแยกขยะ” ผู้คนส่วนมาก ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะมูลฝอยเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้ว จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะ มูลฝอยก็จะลดจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป