เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมด้วย นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายไฉน ก้อนทอง รองหัวหน้าพรรค และนายรัฐภูมิ (ฟิล์ม) โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรค และคณะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสโมสรคนท้องถิ่น ของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี เป็นนายกสมาคมฯ

ทั้งนี้ อาคารสโมสรคนท้องถิ่น จะใช้งบประมาณการก่อสร้าง 13,650,000 บาท (สิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากการที่คณะกรรมการสมาคมฯได้รวบรวมจากการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาในห้วงตั้งแต่ปี 2555- 2561 และได้จากการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีอีกจำนวนหนึ่งโดยมีที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานใหญ่สมาคมฯ เลขที่ 173 หมู่ที่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ พีแอนด์พี เทรดดิ้ง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สมาคมฯ 2..เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำทั่วประเทศ 3.เพื่อเป็นศูนย์ประสานความเข้าใจ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันประกอบด้วย รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ องค์กรอิสระ อาทิ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. รวมทั้งองค์กรภาคประชาชน และองค์กรระหว่างประเทศ

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า 4.เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย 5.เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ประสบปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประสบสาธารณภัยต่างๆ 6.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ ขณะรับราชการ และเกษียณอายุราชการแล้ว

"ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลา 1 ปี โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ.2562โดยได้รับการออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งใช้แนวคิดนำรูปแบบบ้านทรงไทยโบราณสี่ภาคผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นทั่วประเทศ" นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าว