ส.ป.ก. เร่งสำรวจความเสียหายของเกษตรกร พื้นที่การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดิน 19 จังหวัดใต้ จากพิษ “ปาบึก” พร้อมออก 2 มาตรการ 8 แนวทาง ช่วยเหลือเยียวยา

วันนี้ (11 ม.ค.62) ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดผ่านภาคใต้และจังหวัดโดยรอบอ่าวไทย 19 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด จันทบุรี และระยอง ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง พืชผลทางการเกษตรโค่นล้ม และบ้านเรือนประชาชนเสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. ได้เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุปาบึกและรับแจ้งข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1764 ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเร่งสำรวจและสรุปความเสียหายทั้งในส่วนของเกษตรกร พืชผลทางการเกษตร และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ทั้งนี้ จากการประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2 มาตรการ รวม 8 แนวทาง ได้แก่ 1.มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินของเกษตรกร ประกอบด้วย (1) การผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าซื้อที่ดิน (2) การผ่อนผันการชำระเงินกู้รายงวด (3) การขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ (4) การลดหรืองดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ (5) การลดหรืองดเว้นการจัดเก็บค่าเช่าที่ดิน และ (6) สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร และ 2.มาตรการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ประกอบด้วย (1) การจัดทำโครงการเพื่อฟื้นฟูอาชีพทางการเกษตร และ (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

ด้าน นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน กล่าวว่า จากฐานข้อมูลลูกหนี้กองทุนฯ ในพื้นที่ประสบภัยทั้ง 19 จังหวัด ซึ่งมีหนี้ครบชำระในปี 2562 จำนวน 3,146 ราย ที่สามารถขอรับการช่วยเหลือจากมาตรการด้านหนี้สิน แต่สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจะให้เฉพาะลูกหนี้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระพร้อมเงื่อนไขพิเศษซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติต่อ อกก.คง. และมาตรการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟู ส.ป.ก.จังหวัดกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำแผนงานโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เพื่อขอใช้เงินให้เปล่าจากกองทุนฯ
ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด