เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 (อาคารคณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทำพิธี “พิธีลงนามคู่ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ” โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธีเปิด

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดำเนินการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายจาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อการหนุนเสริมการทำงานในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ

ดร.สัญชัย กล่าวต่อว่า ในการนี้ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 6 หลักสูตร ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล และแกนนำเกษตรกร ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย จำนวน 4 จังหวัด จากนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ทำการคัดเลือก 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จังหวัดเลย , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย , เทศบาลตำบลน้ำสวย จังหวัดเลย , องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จังหวัดเลย , เทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ , เทศบาลตำบลศาลาลาย จังหวัดเพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม จังหวัดเพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู จังหวัดขอนแก่น , เทศบาลตำบลสำราญ จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก

“โดยในขั้นตอนการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนงานภาคการเกษตรในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ขยายผลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไปพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เเละจะจัดเวทีนำเสนอผลงานในระยะต่อไป” ดร.สัญชัย กล่าว.