ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ กำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยฯ จากพายุ "ปาบึก"

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวีระพงษ์ พลธิรักษา ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม กำหนดแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยด้านการเกษตรที่ได้ผลกระทบจากพายุโซนร้อน"ปาบึก" โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์ (Vidio Conference)ถ่ายทอดไปยังพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ระนอง กระบี่ นราธิวาส ยะลา ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการและบัญชาการสถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร