เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก 12 อำเภอ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมแล้วเกือบ 500 คน ที่มาร่วมทำข้อตกลงถึงการที่จะลดปัญหาขยะรวมถึงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ

นายวรพันธุ์ กล่าวว่า การให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะที่มี 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ จำพวกเศษอาหารซากพืชซากสัตว์ , ขยะทั่วไปจำพวกเศษกระดาษ ถุงพลาสติก , ขยะรีไซเคิล คือ ขยะที่สามารถนำมาสู่ขบวนการแปรรูปเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จำพวกพลาสติก เหล็ก ทองเหลือง กระดาษ แก้ว ยางในรถยนต์, ขยะอันตรายจำพวกขยะที่ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟเก่า ถ่านไฟฉาย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มองผิวเผิน หรือ วางทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่คัดแยก ก็จะกลายเป็นขยะ แต่ถ้านำมาคัดแยกให้ถูกวิธีก็จะสามารถนำมาขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ ซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดปริมาณขยะและการแก้ปัญหาขยะด้วย 3 วิธี 3 หลักการ คือ 1.ลดปริมาณ 2. ใช้ซ้ำ 3.นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีให้กับชุมชน รวมถึงการเร่งปลุกจิตสำนึกและการบังคับใช้กฎหมายต้องไปควบคู่กัน ส่วนการรณรงค์ในภาคปฏิบัติก็จะขอความร่วมมือจากประชาชน ตลาดนัด ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงห้างสรรพสินค้า ว่า ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ตระกร้าหรือถุงผ้าไปใส่ของหรือจ่ายตลาด ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดและแก้ปัญหาของขยะในชุมชนได้

สำหรับบรรยากาศ การจัดงานมีการจัดนิทรรศการผลงานของแต่ละท้องถิ่นที่นำสิ่งของเหลือใช้หรือของที่ต้องทิ้งมาพัฒนาต่อยอด ใช้ซ้ำ ( Reuse ) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )รวมถึงการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนนำไปจำหน่ายเปลี่ยนเป็นเงินได้ อีกด้วย