เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วย นางปิยวรรณ เพ็ญนุกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง รองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด และผู้อำนวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ของเทศบาลตำบลคลองขุด ร่วมปฏิบัติการ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยสู่จังหวัดสะอาดตามนโยบายของรัฐบาล

นายโชติ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์ “60 วันแยกก่อนทิ้ง” ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลคลองขุด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick Off ตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ ชาวเทศบาลตำบลคลองขุดร่วมใจ “แยกขยะก่อนทิ้ง” โดยมีการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมการคัดแยกขยะในสำนักงานก่อนทิ้ง การแนะนำวิธีการคัดเลือก และคัดแยกขยะ สามารถนำขยะสร้างมูลค่าเพิ่ม แนวทางการจัดทำแหล่งรองรับขยะสำหรับครัวเรือน การนำขยะเศษอาหารไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะอันตราย

นายโชติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทางคณะผู้บริหารยังได้มีนโยบายให้พนักงานทุกคนนำแนวทางการคัดแยกขยะไปใช้ในครัวเรือน เริ่มต้นจากบุคลากรทุกคนไปสู่ชุมชน และยังมีแนวนโยบายในการตรวจเยี่ยมบ้านของบุคลากรในเทศบาลตำบลคลองขุดทุกคน เพื่อให้นำแนวนโยบายการคัดแยกขยะไปใช้จริง และเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน

"สำหรับการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง สามารถแบ่งขยะได้ออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ 2.ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 3.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก หรือ ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว กล่องโฟม ถุงพลาสติก และ 4.ขยะอันตราย เป็นขยะที่มีองค์ประกอบของสารที่มีอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการคัดแยกขยะก่อนทิ้งของเทศบาลตำบลคลองขุดครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเทศบาลที่มีความสะอาด และสามารถบริหารจัดการขยะ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป" นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าว
++++++++++++++