เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง จัดเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ในเขตเมืองกระตุ้นการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ

วันนี้( 9 ม.ค. 62 ) ที่เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง โดยมี รองนายกเทศมนตรี/ผอ.รร.4แห่ง/คณะผู้บริหารเทศบาล/ประธานสภา/กำนัน/ปลัดเทศบาล/คณะครู 4แห่ง/ผญบ./สท./ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ/พี่น้องประชาชน นักเรียนในพื้นที่ ร่วมโครงการเป็นจำนวน 500 คน
นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปี 2556 - 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมนี้เป็นต้นไป ระยะเวลาการรณรงค์ 60 วัน โดยเน้นให้เกิดการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน และจัดการขยะอินทรีย์รวมถึง การจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปัญหาขยะสะสมของประเทศ โดยขอให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะเพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะในครัวเรือนและชุมชน

หลังจากนั้น นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ได้ปล่อยขบวนผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน เดินรณรงค์รอบเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เพื่อรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง ในชุมชน โดยเริ่มต้นที่ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองไปตามถนน ซอกซอยหมู่บ้าน

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางให้มีการจัดทำถังขยะแยกประเภทอย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ในพื้นที่สาธารณะ โดยถังขยะที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ สีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไป สีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ สีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล และ สีส้มและแดง สำหรับขยะอันตราย โดยจากข้อมูลในปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 27.6 ล้านตัน เทียบเท่าตึกใบหยก 140 ตึก ซึ่ง คนไทยจะผลิตขยะประมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน