เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 7 ม.ค.62 ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้กำหนดให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ช่วงเช้าก่อนปฏิบัติงานต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และมอบนโยบายของการทำงานในแต่ละวัน และถือปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน ภายใน 1 เดือนจะมีการประเมินเจ้าหน้าที่ที่มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติงาน โดยทางเทศบาลฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดีเด่น และในช่วงที่เคารพธงชาติ เจ้าหน้าที่แต่ละกอง แต่ละหน่วยยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เทศบาลฯขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสัมฤทธิ์ผลและให้ประชาชนเป็นพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน ในเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองทุกท่าน