PTT-KV-DJSI-Online

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ในหัวข้อ  “นโยบายพรรคการเมือง” เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มกราคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้