กรมชลประทาน เผยผลการดำเนินงานตาม แนวทาง RID No.1 ตลอดปี 2561 พร้อมเดินหน้าพัฒนาสู่ยุค 4.0 เพื่อความสุขของเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 รอบ 1 ปี (2561) กรมชลประทานเร่งรัดการดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ ทั้งหมดในความดูแลของกรมชลประทาน 3,099 โครงการ แล้วเสร็จ 2,860 โครงการ เฉพาะในปี 2561 แล้วเสร็จรวม 60 โครงการ คงเหลือ 239 โครงการ โดยจะเร่งรัดโครงการในพระราชดำริ 177 โครงการให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 และยังได้ทำการการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแพร่กระจายน้ำในระดับแปลงนา 130,879 ไร่ จากแผน 140,739 ไร่ ซึ่งโครงการที่ยังไม่สำเร็จจะแล้วเสร็จในภายใน มีนาคม 2562

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(Swoc) ให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัยได้อย่างแม่นยำ รวมทั้งปรับปรุงโครงการชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 30 ปี จำนวน 77 โครงการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความมั่นคงของเขื่อน ส่วนด้านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งการบริหารจัดการน้ำ และไม่หยุดการพัฒนาระบบงานสู่ Digital Platform และพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือ Big Data

กรมชลประทาน ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการชลประทาน (JMC) โดยภายในปี 2561 ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 309 โครงการ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 714 กลุ่ม JMC 4 คณะ และอาสาสมัครชลประทาน 120 คน ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ นอกจากรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรน้ำ แล้ว ยังน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ผ่านหลักสูตรการอบรม และปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ โดย จัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ซึ่ง กนช.เห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 20 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

กรมชลประทาน ได้ดำเนินแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามภารกิจให้สอดคล้องและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ภายใต้แนวทาง RID No.1 และจะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งการพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อการพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น