วันที่ 4 ม.ค.2562 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา และโฆษกกระทรวง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีพายุโซนร้อน ปาปึก กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กรณีพายุโซนร้อน ปาบึก ขึ้นที่ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ และติดตาม รายงานสถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว กรณีพายุโซนร้อน ปาบึก

สำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการงานร่วมกันกับในพื้นที่ ทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ตำรวจท่องเที่ยวช่วยดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว อย่างเต็มความสามารถ โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

(Tourist Assistance Center : TAC) และตำรวจท่องเที่ยวทำหน้าที่ให้ข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร.0-2356-0662,0-2356-0668 มือถือ 065-5041484