กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินธุรกิจด้านการบริหารจัดการ เพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมโครงการถึง 31 ม.ค.62

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการโลจิสติกส์ในยุค 4.0 จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์มาประยุกต์และผสมผสานกับเทคโนโลยีในระบบการทำงานของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เนื่องจากการให้บริการโลจิสติกส์ต้องการความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำในการขนส่ง มีการแลกเปลี่ยนและส่งต่อข้อมูลกันตลอดเวลา เพื่อให้การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

สำหรับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยเกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ส่งผลให้ความต้องการด้านใช้บริการโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ บริษัทผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้มีความสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ และให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการร่วมงานกับพันธมิตรในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล

ทั้งนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 70 รายที่ผ่านการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับคำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ ISO 9001:2015 พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยตัวชี้วัด 3 มิติคือ มิติด้านต้นทุน เวลา และความน่าเชื่อถือ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมธุรกิจต้นแบบที่มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจนประสบความสำเร็จ โดยธุรกิจที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการจนผ่านหลักเกณฑ์ จะได้รับการตรวจประเมินภายในอีกครั้ง ก่อนขอการรับรองระบบมาตรฐานจากสถาบันผู้ให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015(Certification Body : CB)

“เมืองไทยมีศักยภาพสูงเป็นอันดับต้นๆในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบโดยอยู่ตรงศูนย์กลางของภูมิภาค รวมถึงมีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับคุณภาพเป็นจำนวนมาก หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างจริงจังจะสามารถนำพาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคได้อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 674 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ(ISO 9001:2015)จำนวน 530 ราย และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า144 ราย โดยแยกตามประเภทธุรกิจคือ ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า 472 ราย(ร้อยละ 70) ธุรกิจตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าตัวแทนออกของ 124 ราย(ร้อยละ 19) ธุรกิจคลังสินค้า 34 ราย(ร้อยละ 5) ธุรกิจการบริหารจัดการเกี่ยวกับสินค้า 16 ราย (ร้อยละ 2) และธุรกิจอื่นๆ 28 ราย(ร้อยละ 4)สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค.62 e-Mail:logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th