“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นโครงการที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำกว่ามาตรฐานของเด็กนักเรียนจึงดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2532

โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุน โรงเรือนและอุปกรณ์ รวมถึงมอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ และการจัดการ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ และนักเรียนผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่สดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 มื้อ หรือ 120 ฟองต่อคนต่อปีการศึกษา พร้อมทั้งได้เรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยตนเอง เพื่อนำผลผลิตไข่สดที่ได้มาแบ่งปันบริโภคกันภายในโรงเรียนผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนั้นเยาวชนยังสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดเลี้ยงชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ปี 2561 โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ดำเนินการมาสู่ปีที่ 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าโครงการฯ เพิ่มขึ้นอีก 50 โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ 20 โรงเรียน ภาคกลาง 9 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 โรงเรียน และภาคใต้ 5 โรงเรียน พันธุ์ไก่ 7,450 ตัว อาหารสัตว์ 299,490 กิโลกรัม มูลค่ารวม 15 ล้านบาท โดยได้มีการจัดพิธีมอบ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 ของโครงการฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวแทนรับมอบโครงการฯ ในปีนี้

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการส่งเสริมเข้าถึงอาหาร และยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารและบริโภคตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจากการฝึกทักษะในโรงเรียน และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไป

“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มีการดำเนินงานเป็นปีที่ 29 โดยโรงเรียนบ้านหนองหอย เป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 และจะส่งมอบให้แล้วเสร็จจำนวน 768 โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วยให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลกว่า 155,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 169 โรงเรียน ภาคเหนือ 184 โรงเรียน และภาคใต้ 90 โรงเรียน พ้นจากภาวะทุพโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่”

ขณะที่ ด.ญ.จริยา วงศ์ยะมะ หรือ “น้องฟิล์ม” และด.ญ.วิภาพร แก้วเคน หรือ “น้องนิ่ม” นักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนบ้านหนองหอย เล่าว่า รู้สึกดีใจ ที่มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพราะช่วยให้ได้เรียนรู้เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ จากการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งได้ บริโภคไข่ไก่ซึ่งเป็นผลผลิตจากที่ได้ช่วยกันเลี้ยงไก่ โดยเลี้ยงไก่มาได้ประมาณเกือบ 1 เดือน สามารถเก็บผลผลิตไข่ไก่ได้วันละประมาณ 70 ฟอง ส่งให้ร้านสหกรณ์โรงเรียนไปแล้ว 1 รอบ จำนวน 200 ฟอง ได้นำไปขายต่อให้โรงครัว เพื่อทำเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่วนมูลไกนำมาตากเพื่อขายให้แก่คนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

น้องฟิล์ม และ น้องนิ่ม ยังเล่าอีกว่า หน้าที่หลักจะช่วยกันเกลี่ยอาหารที่รางอาหารไก่วันละ 3 ครั้ง และเก็บไข่วันละ 1 ครั้ง ในคาบของชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยมีเจ้าหน้าที่จากซีพีเอฟ ให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่ตามหลักวิชาการ

จะเห็นได้ว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารของเด็กๆ ได้มีไข่รับประทานเป็นอาหารกลางวัน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ที่สำคัญเด็กๆ ได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต