PTT-KV-DJSI-Online

วันที่ 30 ธ.ค. 61 ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหล่เข้าร่วมชมและกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ ที่นำไปประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในปีใหม่