พระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนกลางแจ้ง วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระปฏิมาประทับในอิริยาบถนอน พระพักตร์ยิ้ม ดูสงบ เมตตา เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรมงคลชีวิตกันอยู่เนืองนิจ
พระนอนวัดขุนอินทประมูลตั้งอยู่กลางแจ้งนี้ ต่างจากพระนอนทั่วไปที่ประดิษฐานในพระวิหาร นั่นเป็นเพราะว่าพระวิหารของพระนอนนี้ได้พังทลายลงไปเมื่อนานมาแล้ว คงเหลือเพียงเสาพระวิหารรอบๆ องค์พระให้พอเห็นร่องรอย ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมพระวิหารนั้นไม่มีเค้าโครงเดิมหลงเหลือให้เห็น

หากสืบย้อนประวัติความเป็นมาวัดขุนอินทประมูล ตามข้อมูลแผ่นป้ายบรรยายไว้สังเขป
“วัดนี้มีความสำคัญมากในสมัยอยุธยา มีองค์พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ ความยาว 50 เมตร (25 วา) สูง 11 เมตร (5 วา 2 ศอก) หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ชาวบ้านเรียกว่า “พระศรีเมืองทอง” เดิมพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ประดิษฐานในวิหาร ต่อมาวิหารหักพังลงหมดจึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกเนิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “โคกพระนอน” นอกจากนี้ยังมีอุโบสถและวิหารขนาดใหญ่ด้วย
เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 วัดแห่งนี้ถูกไฟใหม้กลายเป็นวัดร้างอยู่ประมาณ 100 ปี จนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ.2275-2301) วัดนี้จึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาอีกครั้ง
ทั้งนี้มีตำนานเรื่องเล่าว่า ชาวจีนเป็นนายอากรตำแหน่งที่ขุนอินทร์ ได้ยักยอกทรัพย์หลวงมาปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ จนถูกลงโทษ วัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดพระนอนขุนอินทประมูล
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ปี พ.ศ. 2421 และปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสลำน้ำมะขามฒ่า ทรงแวะที่วัดแห่งนี้เพื่อนมัสการพระพุทธไสยาสน์ถึง 2 ครั้ง และโปรดให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา”
เกร็ดความรู้: บูรพา โชติช่วง เรียบเรียง