เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 ธ.ค. 61 ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ เคลื่อนจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มุ่งหน้าสู่ท้องสนามหลวง เพื่อประดิษฐานให้คนไทยสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดองพร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่