เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.61 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off การจ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดยโสธร โดยมีนายประภาส สังข์ขาว นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิด มีสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมงานฯ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ จำเป็นต้องดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่สวนยางที่เปิดกรีด ดังนี้ 1.เกษตรกรชาวสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ รายละเกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต 800 บาทต่อไร่ และสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 บาทต่อไร่ 2.คนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร ที่มีสวนยางเปิดกรีด จำนวน 8,518 ราย 10,521 แปลง จำนวนเนื้อที่รวม 80,732 ไร่ ใช้เงินงบประมาณ 145 ล้านบาทเศษ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการรับรองสิทธิ์แล้วที่พร้อมจะได้รับเงินตามโครงการฯ นี้ เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 278 ราย รวมยอดเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 4,437,805 บาท