กรมพัฒนาที่ดิน จัดเต็มโครงการส่งความสุขปีใหม่ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้เกษตรกรไทยเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ใน 4 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม2561-7 มกราคม 2562

วันนี้ (29 ธ.ค.61) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรไทยเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561-7 มกราคม 2562 โดยให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน 76 จังหวัด จัดกิจกรรมให้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆ เป็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน ณ จุดพักรถยนต์พร้อมให้บริการ ผ้าเย็น น้ำชา กาแฟ ขนม น้ำดื่ม และเครื่องบำรุงกำลังต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้ สร้างรายได้เพิ่มและลดรายจ่ายครัวเรือน ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เป็นการส่งมอบความสุขในขณะพักรถยนต์ ณ จุดบริการ

2.กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2561 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบสระน้ำให้เกษตรกร จำนวน 15,321 บ่อ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการเพาะปลูกพืช

3.กิจกรรมปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดสถานที่ราชการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา แก้ไขปัญหาดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ /ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำ จ.นราธิวาส แก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด/ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี แก้ไขปัญหาดินลูกรัง ดินเสื่อมโทรม ด้วยวิธีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก คืนชีวิตให้ธรรมชาติ ซึ่งสถานที่แต่ละแห่งได้มีการตกแต่งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ

4.กิจกรรมวันดินโลกจัดขึ้นทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก โดยจัดแสดงแนวพระราชดำริด้านดินที่มีความเชื่อมโยงถึงความมั่นคงทางอาหารและขจัดความหิวโหย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2561-7 มกราคม 2562