ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง

9 พระพุทธรูปแก้วมงคล
“นพปฏิมารัตนมารวิชัย”
เมตตามหานิยม อยู่เย็นเป็นสุข

นับวันนี้เหลืออีก 3 วันสิ้นปี 2561 แล้วเข้าพุทธศักราช 2562
ทุกปีของช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กรมศิลปากรอัญเชิญพระพุทธรูปองค์สำคัญ พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้ประชาชนได้สักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ในครั้งนี้อัญเชิญพระพุทธรูปรัตนชาติ(แก้ว) “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” 9 องค์ ประดิษฐาน ณ พระที่นั่งฯ ดังกล่าว โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน
“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” หมายถึง พระแก้วปางมารวิชัย ตามข้อมูลเอกสารพระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์นี้ล้วนเป็นพระพุทธรูปแก้วมงคลโบราณ วรรณะต่างๆ ในปางมารวิชัย ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระพุทธรูปที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโบสถ์พระแก้ววังหน้า (ขุดค้น 2507) และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาแต่เดิมอีก 7 องค์
ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก แม้จะมีขนาดเล็กแต่มีค่ากว่าพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะ แต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป อีกพระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์ ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง
พระพุทธรูปรัตนชาติทั้ง 9 องค์ อัญเชิญประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครเปิดให้ประชาชนสักการะตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน
พระพุทธรูปรัตนชาติแต่ละองค์ให้คุณต่างกันออกไป ดังนี้


พระแก้วน้ำค้าง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 เจ้าพรหมสุรธาดา เจ้านครเมืองน่าน ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข


พระแก้วกาบมรกตอ่อน ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (โบสถ์พระแก้ววังหน้า) เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2507


พระแก้วน้ำค้าง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข


พระแก้วน้ำค้าง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข


พระแก้วกาบมรกต สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านปลอดภัย แคล้วคลาด และยศตำแหน่ง


พระแก้วน้ำหาย ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านอยู่เย็นเป็นสุข


พระแก้ววิฑูรย์น้ำผึ้ง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านเมตตามหานิยม และป้องกันอัคคีภัย


พระแก้วจันทรกานต์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านโชคลาภ และการติดต่อค้าขาย


พระแก้ววิฑูรย์สีน้ำผึ้ง ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯมาแต่เดิม ให้คุณด้านโชคลาภทวีคูณ ชื่อเสียงและอำนาจ


พระพุทธสิหิงค์ ปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย – ล้านนา ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (วังหน้ารัชกาลที่ 1) ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณพุทธศักราช 2338 ปัจจุบันประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร