ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจโรงฆ่า-ฟาร์มสุกร ใน จ.นครปฐม ยังมีฟาร์มลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงซ้ำซากจึงสั่งอายัดสุกรในฟาร์ม 700 ตัว และในส่วนโรงฆ่า ได้สั่งระงับการฆ่าสุกร 30 ตัว ส่งห้องแล็ปยืนยันผลจะดำเนินคดีทันที

วันนี้ (28ธ.ค.61) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมปศุสัตว์ สุ่มตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 11 ฟาร์ม และโรงฆ่าสุกร 3 แห่ง ที่เคยตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ในอำเภอสามพราน และอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยตรวจปัสสาวะสุกรด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) ผลการตรวจสอบพบว่า ฟาร์มเลี้ยงสุกร 11 ฟาร์ม ผลการตรวจปัสสาวะพบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง 1 ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน มีสุกรขุน 700 ตัว จึงทำการอายัดสุกรไว้ที่ฟาร์ม และโรงฆ่าสุกร 3 แห่ง ผลการตรวจปัสสาวะพบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จึงทำการสั่งงดการฆ่าสุกร จำนวน 30 ตัว และตรวจสอบย้อนกลับที่มาของฟาร์มต้นทางที่ส่งสุกรมายังโรงฆ่าแห่งนี้ โดยปัสสาวะที่ให้ผลบวกได้นำส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และหากผลตรวจยืนยันว่าพบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ เน้นการตรวจสอบฟาร์มและโรงฆ่าที่เคยตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 เป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดและเข้มข้น โดยนอกจากปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์ม ที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เจ้าของฟาร์มที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงมาเลี้ยงสัตว์ นั้น เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และที่โรงฆ่าสัตว์หากฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดโปรดแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) "DLD 4.0" ที่สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Android ผ่าน Google play เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที