เมื่อวันก่อน นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินการตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2562 ในพื้นที่ 5 อำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน และอำเภอบ่อพลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวนสถานที่ดำเนินการตรวจเตือนฯ ทั้งหมด 100 แห่ง ประกอบด้วย ร้านขายของชำ จำนวน 54 แห่ง ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 26 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) จำนวน 10 แห่ง ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง วัดและสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง พบว่า มีสถานที่ที่เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายฯ ใน 2 กรณี โดยจำแนกรายมาตรา ได้แก่ มาตรา 32 ห้ามโฆษณาส่งเสริมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 5 แห่ง เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นการขายในสถานที่ห้ามขาย จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นร้านขายของชำที่มีบริการน้ำมันร่วมด้วย ที่เรียกว่า “ปั๊มหลอด” ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจัดเป็นสถานที่ประเภทสถานีบริการน้ำมัน ดังนั้น จึงไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้