สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ แจกประชาชนในการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการกรมการศาสนา (ศน.) ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์แก่กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จำนวน 100,000 เล่ม รวมทั้งสิ้น 7 แบบ เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัด หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ สำหรับใช้เป็นบทสวดมนต์ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และโอกาสอื่นๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคลอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทย หนังสือสวดมนต์ดังกล่าว ประกอบด้วย บทสวดมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย 3 บท และบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 34 บท พร้อมคำแปล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์แต่ละบทที่จะสวด ซึ่งเคยพระราชทานบทสวดมนต์ดังกล่าวในการสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตมาแล้ว ศน.จะจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกจังหวัด เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี

สำหรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลาง วธ.ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นปีแรกที่ประมุขสงฆ์และประธานสงฆ์ต่างประเทศเดินทางมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย อาทิ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพ วงศ์) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกาย ประเทศกัมพูชา และสมเด็จพระอภิสิรีสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี) สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายธรรมยุติ ประเทศกัมพูชา พระมหาสังฆนายกภัททันตะ ประธานสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา พระติ๊ก เตียน หงอน ประธานสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม พระมหาสังฆนายกะ ประเทศศรีลังกา พระ ซื่อ หย่งซิน เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา นอกจากนี้องค์การศาสนาอื่น อาทิ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ จะได้เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ

ส่วนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด โดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย แจ้งให้วัดไทยทั่วโลกจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธ.ค. – 1 ม.ค.62