PTT-KV-DJSI-Online

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพของกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พ้นโทษ ตามโครงการติดตามและมอบทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม และโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ซึ่งได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนครั้งที่ 12/ เดือนธันวาคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 5 รายๆละ 30,000 บาท

นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาโอนจัดสรรเงินบริจาคทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม (ทุนนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) ให้กับเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ในการประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท ตามที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ หรือศูนย์CARE เรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้ส่งผลพิจารณาเสนอต่อกรมราชทัณฑ์ไป ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการติดตามและมอบทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม ในโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนสโมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

โดยในวันนี้มีการมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 5 รายๆละ 30,000 บาท เนื่องจากอีก 1 รายยังไม่ถึงกำหนดการปล่อยตัว ซึ่งผู้พ้นโทษทั้ง 5 ราย จะนำเงินทุนจำนวนนี้ไปประกอบอาชีพ เปิดร้านขายน้ำปั่น เปิดร้านขายหมู่กระทะ เลี้ยงสุกร ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรับเหมาก่อสร้าง และเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและเป็นคนดีในสังคมต่อไป
บรรยายภาพ//นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้พ้นโทษ จำนวน 5 รายๆละ 30,000 บาท ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่)

ภาพ/ข่าว – ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์