เกษตรฯ ลงนาม MOU 2 สมาคม รับซื้อข้าวโพดทุกเมล็ด ราคาประกันไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกก. ตั้งจุดรับซื้อทุกอำเภอ ในพื้นที่ปลูก 37 จังหวัด ตั้งเป้าแก้ปริมาณข้าวล้นตลาดกว่า 1 ล้านตัน

วันนี้ (26 ธ.ค.61) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” ระหว่างนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ อุปนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และนายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป็นนโยบายของนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรสามารถเลือกพืชปลูกหลังฤดูทำนา โดยโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังทำนา ในปี2561 ได้มีการวางแผนปลูกข้าวรอบแรก ให้ปลูกเต็มพื้นที่กว่า 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิต 24 ล้านตันข้าวเปลือก ในการประเมินของคณะกรรมการแผนข้าวครบวงจร ซึ่งในรอบสอง นาปรังมีเกษตรกรปลูกข้าว 13.31 ล้านไร่ ผลผลิตข้าว 9 ล้านตัน รวมแล้วกว่า32 ตันข้าวเปลือก ทั้งนี้รัฐบาลมีแนวทางดูแลเรื่องเสถียรภาพราคาข้าว สร้างความมั่นใจเกษตรกร หากปลูกข้าวไม่เกินบริโภคภายในประเทศและส่งออก จึงได้กำหนดพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป้าหมาย2 ล้านไร่ โดยล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 95,620 ราย เป็นพื้นที่ 807,155 ไร่ คิดเป็น74 %ของโครงการ โดยเกษตรกรยังเข้าร่วมได้ถึง15 ม.ค.62 ระยะเวลาปลูก 120 วัน เก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูฝนจะทำให้ผลผลิตข้าวโพดมีคุณภาพสูง และเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ยังแก้ปัญหาความขัดแย้งแย่งใช้น้ำทำนาช่วงหน้าแล้งได้ ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายลดปริมาณข้าวได้กว่า 1 ล้านตัน จะทำให้ผลผลิตข้าวสมดุลไม่ล้นตลาด

"โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ไประดับหนึ่ง ทำให้ราคาข้าวเก็บเกี่ยว ได้ราคาน่าพอใจ ส่วนเกษตรกรชาวนาจะเลือกปลูกข้าวโพดหรือไม่ เป็นการตัดสินใจเอง ขณะนี้ขยายพื้นที่ไปถึง 37 จังหวัด เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วม และสภาพดิน น้ำ มีความเหมาะสม ไม่ขาดน้ำในช่วงข้าวโพดออกดอก จะได้ผลผลิตได้กว่า1 ตันต่อไร่ จึงเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญในปีต่อไปโดยการสนับสนุนภาครัฐ เอกชน มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เป็นแนวความคิดใหม่ไปช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้ และเรื่องราคาขายเกษตกรต้องได้ไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกก. ทำให้มีกำไรมากกว่าทำนาปรัง ซึ่งจะเป็นการบริหารแผนการผลิตสินค้าเกษตรทุกชนิด ให้เกิดศักยภาพตรงตามความต้องการใช้ภายในประเทศ เช่นข้าวโพดต้องการปีละ8 ล้านตัน ผลิตได้ 5 ล้านตัน โดยยังขาดข้าวโพดถึง 3 ล้านตัน ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่วนปาล์มน้ำมัน ยางพารา จะใช้แนวทางนี้เพื่อเกิดความยั่งยืนมากกว่าพึ่งพาตลาดภายนอกประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงดูแลอย่างเข้มงวดห้ามมีการลักลอบขนสินค้าเกษตรเข้าไทยอย่างเด็ดขาด เชื่อมั่นได้ว่าปัญหาการลักลอบนำสินค้าเกษตรตามแนวชายแดนไม่มี"รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ด้าน นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1.2 ล้านไร่ ตอนนี้เข้าโครงการแล้ว 8 แสนไร่ มีความต้องการในเรื่องสินเชื่อ 5 หมื่นราย ซึ่งเกษตรกรที่เข้าโครงการจะไม่นำปัญหาหนี้เก่าขึ้นมาพิจารณา โดยเกษตรกรขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)ได้ทุกรายเพราะเป็นนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผู้รับซื้อทุกอำเภอวางจุดรับซื้อแล้ว

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์ ได้ตั้งจุดรับซื้อ 262 แห่ง และในส่วนพื้นที่ไม่มีสหกรณ์ เอกชนได้ประสานตั้งจุดรับซื้อแล้ว32 จุด ดังนั้นผลผลิตข้าวโพดทุกเมล็ดมีผู้รับซื้อในพื้นที่ จึงไม่มีปัญหาหาที่ขายไม่ได้ หรือต้องขนไปขายข้ามจังหวัดแน่นอน

ขณะที่ นายบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย กล่าวว่า รับประกันราคาซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกก.แน่นอน เพราะขณะนี้วัถตุดิบไม่พอผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ ในส่วนปัญหาสงครามการค้าโลก ยังไม่ผลกระทบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มมีผลกระทบถั่วเหลืองเท่านั้น แม้ว่าประเทศสหรัฐฯมีราคาข้าวโพด 4-5 บาทต่อกก.ต่ำกว่าไทย ซึ่งทั้ง ประเทศจีน และสหรัฐ มีการปลูกข้าวโพดมีคุณภาพและได้ผลผลิตจำนวนมาก ถ้าเรามีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร จะตอบโจทย์ในเรื่องประสิทธิภาพของผลผลิตการเกษตรของไทยมีคุณภาพสามารถแข่งขันตลาดโลกได้