บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการดำเนินโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” มอบทุนการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยมี บริษัทในกลุ่มอินทัช อาทิ เอไอเอส และไทยคม ร่วมมอบทุนด้วย เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยได้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมพัฒนาทักษะความคิด และปลูกจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม

มอบทุนให้ครู

สำหรับในปี 2561 อินทัช ได้มอบทุนให้กับเยาวชน ครู และโรงเรียนใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดเพชรบุรี รวม 370 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,980,000 บาท แบ่งเป็นทุนนักเรียน 330 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ทุนครู 20 ทุนๆ ละ 20,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น อุตสาหะ เพราะครูเป็นผู้สร้างคนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆ รวมทั้งทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 20 ทุน ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เด็กๆ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

มอบทุนให้นักเรียน

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมประดิษฐ์กระเป๋าผ้า DIY โดยให้เด็กๆ จับคู่ภาพกับคำภาษาอังกฤษด้วยการประทับตรายางลงบนกระเป๋าผ้า รวมทั้งแจกกระบอกน้ำซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

นายเอนก พนาอภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อินทัชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาจึงได้ดำเนิน โครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กระบี่ เชียงใหม่ เลย และกาญจนบุรี เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนครอบครัว และสังคม ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จากการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยัน ตั้งใจเรียน ได้รับความรู้มากขึ้น สามารถเสริมทักษะอาชีพที่จะสร้างรายได้เสริมในอนาคต และได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักเพื่อตอบแทนสังคมของอินทัช

หาก “เยาวชน” ได้รับการศึกษาที่ดีจะเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน “อินทัช” จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงโดยจะเพิ่มพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น