ครม.ตั้ง “รื่นวดี” มืออายัดบัญชี “ปู” นั่งเลขาฯก.ล.ต.คนใหม่ – “ดิสทัต โหตระกิตย์” อดีตเลขาฯกฤษฎีกา นั่ง กก.ผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2561 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับน.ส.รื่นวดี เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทในการทำหน้าที่อายัดและถอนเงินจากบัญชีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากคดีโครงการรับจำนำข้าว

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. นางอรรชกา สีบุญเรือง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3. นางสีลาภรณ์ บัวสาย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. นางการดี เลียวไพโรจน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5. นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ 6. นายแดน ศรมณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ครม.มีมติอนุมัติตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้ 1. นายชาตรี สุวรรณิน 2.พล.อ.ต.อิทธพร คณะเจริญ 3. นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ 4. นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล 5. นายอัครเดช ไชยเพิ่ม 6. นายถวัลย์ รุยาพร 7. นายเจษฎา โชคดำรงสุข8. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เสนอแต่งตั้ง นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นางหิรัญญา สุจินัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ การเปลี่ยนแปลงโฆษกประจำกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแต่งตั้งให้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม แทนนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และแต่งตั้งให้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตามคำสั่ง วธ. ที่ 229/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม สั่ง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน