PTT-KV-DJSI-Online

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. เพื่อให้สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น โดยมีหลักการ “ขนส่งมวลชน ขนสินค้า คุ้มค่าใช้จ่าย กำหนดเวลาได้” อีกทั้งเป็นการยืนยันความร่วมมือในพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า ภายใต้การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษา และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาขนส่งสินค้าของกลุ่ม ปตท. และพัฒนาธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางราง โดยจะมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ (Feasivility Study) รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสม และจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Plan) ร่วมกันต่อไป