กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ง มกอช. เยือนเมือลปักกิ่ง ร่วมเจรจา SPS ร่วมตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวไทย หวังเพิ่มมูลค่าส่งออก สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (6th Thailand-China JTC-SPS) ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (Thailand-China MOU on SPS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน ครั้งที่ 6 (6th Thailand-China JTC-SPS) ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-จีน (Thailand-China MOU on SPS) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น การส่งออกรังนก เนื้อสัตว์ปีก อาหารสัตว์เลี้ยง ผลไม้จากไทยไปจีน ซึ่งการประชุมประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ผลการประชุมออกมาในทิศทางที่ดีและเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในหลายประเด็น เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับกระทรวงศุลกากรแห่งประเทศจีน (GACC) หลังจากที่กระทรวงควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกักกันโรคของจีน (AQSIQ) ได้ถูกยุบรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศุลกากรจีน ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งไทยและจีน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดผู้ประสานงานสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างกันต่อไป “นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมกันหารือประเด็นด้าน SPS ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีประเด็นสำคัญ เรื่อง การเชิญฝ่ายจีน มาตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวของไทย ซึ่งจีนได้ตอบรับจะมาตรวจประเมินในปี 2562 ซึ่งหากผู้ผลิตไทยผ่านเกณฑ์ของจีน คาดว่าไทยจะสามารถเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไปจีนได้อีกมหาศาล”นางสาวจูอะดี กล่าว