จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรเรื่องข้าวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ ที่เหมาะสม ทำให้คนสิงห์บุรีทำการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกษตรกรหลายรายพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปลูกข้าวที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการด้านการตลาดมากขึ้น

เช่นเดียวกับ กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ที่พัฒนาตนเองและเข้าร่วมการตรวจสอบมาตรฐานข้าว GAP กับโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ที่กรมการข้าว ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวตามระเบียบปฏิบัติการที่ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดข้าวกับต่างประเทศได้ และการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP จะเป็นสิ่งยืนยันว่าข้าวที่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านท่างามปลูกนั้นเป็นข้าวที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อสมาชิกกลุ่มทุกคน

นายสมเดช วิรญะ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้กล่าวถึงการให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่างามว่า ทุกครั้งที่มีการเรียกประชุมกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะให้ความสนใจและมาพร้อมหน้ากัน เพื่อพูดคุยหารือและวางแผนกันถึงการเตรียมตัวเพื่อปลูกข้าว และจะหาทางแก้ปัญหาในเรื่องของศัตรูพืช วัชพืช และโรคต่างๆ ที่เกิดจากข้าวร่วมกัน เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เพื่อให้เข้ากับระเบียบข้อบังคับของการตรวจสอบมาตรฐานข้าว GAP ที่ปัจจุบันกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่างามผ่านการตรวจสอบ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4

นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากลุ่มนาแปลงใหญ่แห่งนี้ให้เป็นข้าวอินทรีย์ เพื่อให้สมาชิกทุกกลุ่มยกเลิกการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารอินทรีย์ในการปลูกข้าว ถึงแม้ว่าสมาชิกในกลุ่มบางคนจะมีอายุที่เพิ่มขึ้น แต่ทุกคนก็ยังให้ความร่วมมือและคอยเข้ารับความรู้จากศูนย์อบรมหลากหลายที่ เพื่อนำกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน โดยสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านท่างามได้มีการตกลงทำสัญญาใจกันว่า ในอีกไม่กี่ปีข้าวหน้าจะพัฒนาข้าวปลอดสารพิษ ให้เป็นข้าวอินทรีย์ให้ได้

ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ไม่มีวันหยุด ของเกษตรกรไทย ที่จะพัฒนาผลผลิตข้าว ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคคนไทย และพร้อมที่จะผลักดันให้ข้าวของไทยเป็นที่รู้จักและต้องการไปทั่วโลก