เรื่องอาหารนั้นไทยมีศักยภาพด้านนี้สูง ประเทศไทยควรทุ่มเททุนพัฒนาการเกษตร ,อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯ รวมถึงการขนส่งที่จะช่วยเสริมในด้านนี้

เรื่องพลังงานนั้น ไทยก็มีศักยภาพสูงด้านพลังงานทดแทนจากการเกษตร ส่วนการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์รอบด้าน , อุตสาหกรรมการเกษตร , อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร , เป็นเรื่องที่รัฐสามารถทำได้ทันที รัฐจึงควรดำเนินการเมกะโปรเจ็กส์ด้านนี้ก่อน จะต้องปฏิรูปการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างรอบด้าน

พูดกันถึงเรื่องพัฒนาประเทศไทยเป็นครัวโลกหรือแหล่งอาหารโลกกันมาหลายรัฐบาลแล้ว แต่แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อยอดการเกษตรยังพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า รัฐและนายทุนไทยยังหลงใหลอยู่กับอาชีพ “รับจ้างประกอบชิ้นส่วน” แล้วขายออกไปในนามประเทศไทย ภูมิใจกันเหลือเกินกับค่า จีดีพี ตรงนี้

เกษตรกรไทยเดือดร้อนจากภัยแล้งกับอุทกภัยสลับกันอยู่ตลอดเวลา จำเป็นจะต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ คือ น้ำสำหรับเกษตรกรรม น้ำสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับอุปโภคบริโภค น้ำสำหรับการคมนาคมส่งทางน้ำ น้ำสำหรับไล่น้ำเค็ม ฯ

การโซนนิ่งเกษตรกรรมก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ทำไม่ดีจะกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร แต่ถ้าทำดีและโปร่งใส ก็จะช่วยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรได้มาก โดยเฉพาะการประสานผสมผสานการเพาะปลูกพืชเป็นสินค้ากับการพืชผสมอย่างสมดุล
ด้านการตลาดรัฐก็ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพของการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างจริงจัง

ตลาดสินค้าเกษตรโลก “ถูกอภิทุน” ครอบงำ เก็งกำไรสูง ทำให้ทั้งเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาและพลโลกผู้บริโภคเดือดร้อน สำหรับเรื่องราคาผลผลิตการเกษตรนั้น มันก็เป็นเกมขูดรีดหากำไรของ “ทุน” อีกนั่นแหละ ยิ่งถ้าทุนคุมได้หมดตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงตลาดค้าขายผลผลิตการเกษตร พลโลกจะต้องรับชะตากรรมที่ทุกข์ยากอย่างแน่นอน

ที่ประชุมสุดยอดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ) เคยเรียกร้องประเทศทุนนิยมศูนย์กลางว่า ชาติร่ำรวยทำให้สถานการณ์ความหิวโหยในโลกเลวร้ายลง เพราะปล่อยให้มีการเก็งกำไรในตลาดสินค้าเกษตร และใช้วิธีอุดหนุนเกษตรกรภายในประเทศ จนส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศกำลังพัฒนา การเก็งกำไรในตลาดสินค้าเกษตร ทำนองเดียวกับเก็งกำไรในตลาดหุ้น ในตลาดน้ำมัน ในตลาดทอง เป็นตัวกำหนดราคาผลผลิตเกษตร
การปฏิรูปด้านเกษตรกรรมของไทยจึงต้องรวมการแก้ปัญหา “การตลาด” อย่างเป็นระบบด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance