ไทยเคนเปเปอร์ เครือ SCG เปิดโรงงานให้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เน้นย้ำ เป็นบริษัทในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 6 ด้าน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด(มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี ได้เปิดบ้านให้สื่อมวลชนทุกแขนงของกาญจนบุรี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษภายในโรงงาน และพบปะพูดคุยดูขั้นตอนกระบวนการผลิตของเครื่องจักรอันทันสมัย ในการผลิตกระดาษ และร่วมรับประทานกลางวัน

ด้านนายกิตติ วิวัฒน์บวรวงศ์ ผจก.บ.ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด กล่าวว่า" โรงงานไทยเคนเปเปอร์ จำกัด เป็นบริษัทแพคเกจจิ้งของ SCG.จำกัด ที่ดำเนินการผลิตกระดาษมากว่า 30 ปี ขบวนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากเศษกระดาษรีไซเคิล 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ลดการใช้พลังงานและน้ำ แล้วนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า มีการจัดของเสียจากกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการจัดการกระบวนการผลิต และสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา ไทยเคนเปเปอร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม(CSR) 6 ด้านหลักๆ คือ ด้านเศรษฐกิจ ช่วยส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนใรท้องถิ่น เช่น การมอบน้ำจากกระบวนการผลิตที่บำบัดแล้วให้กับเกษตรกรรอบโรงงานในรัศมี 5 กิโลเมตรใช้ในการเพาะปลูก การจ้างงานคนในท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพจักรสานในชุมชนโดยมอบเชือกเปลี่ยนม้วนกระดาษ(Paper Band)ซึ่งเป็นวัสดุใช้แล้วจากโรงงานและส่งเสริมอาชีพนวดให้กับชุมชนรอบโรงงาน

ด้านสังคม ช่วยเหลือพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการศึกษามอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน การทำนุบำรุงศาสนา การดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยขน์ และสาธารณกุศล

ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ การจัดค่าย"Green Academy เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ด้านกายภาพ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงด้านการจราจรและไฟส่องสว่าง ฟื้นฟูถนนและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให่แก่ชุมชน และสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ด้านบริหารจัดการ ประชุมร่วมกับชุมชน ดำเนินกิจกรรมที่เปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และรับรู้กระบวนการผลิต รวมทั้งกิจกรรมของโรงงาน โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และด้านการประชาสัมพันธ์ การแจ้งจ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงงานผ่านผู้นำชุมชน

ซึ่งรางวัลที่ได้รับ บริษัทได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 และ CSR-DIW ประจำปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพื่อสร้างโรงงานสีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศให้เติบโตตลอดไป"