กรมชลประทาน เดินหน้าแผนปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ป้องกันน้ำท่วม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ประตูระบายน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เตรียมเดินหน้าแผนป้องกันน้ำท่วมปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก หวังแก้ไขและเร่งการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา รวมระยะทาง 133 กิโลเมตร

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน มีแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงไป ให้ระบายลงทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัยบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะในปี 2554 ที่เกิดพื้นที่ความเสียหายกว่า 20 ล้านไร่ มีปริมาณน้ำท่วมมากกว่า 20,000 ล้าน ลบ.ม. และมีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยกรมชลประทานได้เร่งแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้มีการสำรวจออกแบบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จ.ชัยนาท ซึ่งเป็น 1ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจอันเกิดจากอุทกภัย

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงานจะทบทวนและออกแบบเบื่องต้น เริ่มตั้งแต่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท สิ้นสุดที่เขื่อนพระราม 6 จ.พระนครศรีอยุธยา รวมระยะทางทั้งสิ้น 133 กิโลเมตร และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด จากประตูระบายน้ำมโนรมย์ถึงประตูระบายน้ำช่องแค ระยะทาง 46.5 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณประตูระบายน้ำให้เป็นเส้นทางจักรยาน และมีพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งปัจจุบัน คลองชัยนาท-ป่าสัก สามารถระบายน้ำได้เพียง120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก แล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำในฤดูน้ำหลากได้ ไม่น้อยกว่า 930 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในฤดูกาลปกติ

“อันดับแรกเราต้องศึกษาวางโครงการก่อน ตั้งแต่ปี 2554 ที่เกิดปัญหาน้ำท่วม กรมชลประทาน มีแผนงาน จำนวน 9 แผนงานหลัก ซึ่งบางโครงการ ได้ดำเนินงานไปแล้ว ซึ่งตอนนี้ โครงการใหม่ทางรัฐบาลให้งบประมาณมาดำเนินการในเรื่องของ สำรวจและออกแบบคลอง ถ้าสามารถดำเนินงานได้ ประมาณ ปี 2564-2565 ก็จะสามารถดำเนินการวางแผนของบประมาณก่อสร้างได้ ก็คือโครงการคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งจะสามารถดึงน้ำจากทางด้านฝั่งตะวันออก ให้กับประชาชนที่ทำเกษตรกรรม”นายเฉลิมเกียรติ กล่าว