ชาวนาไทย ถือเป็นหัวแรงหลักที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยดำเนินชีวิตได้อย่างอิ่มท้อง และสุขใจ ด้วยเหตุนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสำคัญและพัฒนาให้ชาวนาไทยมีความก้าวหน้าในการสร้างผลผลิตอย่างข้าว เพื่อขับเคลื่อนให้ข้าวของไทยเข้าสู่สากลได้อย่างเต็มที่ และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชาวนาไทยให้ความสนใจ

โดยกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านทับใต้ อ.หันคา จ.ชัยนาทเอง กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจคัดเลือกโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ หลังจากที่สมาชิกกลุ่มเห็นถึงความสำเร็จของคุณพิชัย ใจแสน ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับใต้ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP รายเดี่ยว และประสบความสำเร็จในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้

กระทั่ง คุณพิชัย ใจแสน ได้นำโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ มาแนะนำให้สมาชิกในกลุ่ม เพื่อชักจูงให้สมาชิกกลุ่มสนใจและเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจรภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

คุณพิชัย ใจแสน กล่าวว่า หลังจากที่ตนเองผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP ทำให้การทำนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่การลดต้นทุนการผลิต หลังจากที่มีการใช้สารเคมีลดลง ทำให้ผลผลิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าข้าว คุณพิชัยจึงได้ชักชวนให้สมาชิกในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านทับใต้ เข้ารับความรู้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดแรงบันดาลใจ และร่วมกันเตรียมตัวเพื่อขอรับการตรวจสอบคุณภาพข้าว นอกจากนี้ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท ยังเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ ดูแลสมาชิกกลุ่มให้อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้พร้อมต่อการเข้ารับการตรวจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดชัยนาท ยังเน้นย้ำให้สามชิกกลุ่มทำการจดบันทึกในทุกๆขั้นตอนการปลูกข้าวว่าเป็นอย่างไร เพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในกลุ่ม

และสิ่งนี้ทำให้เห็นถึงความพยายามของชาวนาไทย ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาข้าวให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการจากตลาดทั่วโลก และในอีกไม่นานชาวนาไทยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตข้าวปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับจากตลาดข้าวทั่วโลก