พิษณุโลก : ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฯ การดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 โดยมีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ แขกผู้มีเกียรติ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ อาทิ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน, โครงการสวนสมุนไพร กองทัพภาคที่ 3 โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ , ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมป์เบลล์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของแต่ละหน่วยที่นำมาจัดแสดง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับตนเองและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค