"กฤษฏ” ส่งด่วนสเปกถนนยางพารา Mix in Place ใช้รถเกลี่ย พร้อมแนบราคากลางใหม่ แจกอปท.ทั่วประเทศ ให้ทุกท้องถิ่นสามารถทำถนนได้เองใช้วัสดุน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ กยท.รับรองได้โดยตรง

วันนี้ (12 ธ.ค.61) นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ส่งไลน์ด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด เรื่องขอส่งแบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราและประกาศราคากลางวัสดุสำหรับถนนยางพาราฉบับใช้ในท้องถิ่น โดยให้ทุกพื้นที่เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการต่างๆซึ่งประกอบด้วยการนำยางพารามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ

บัดนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพื่อขอให้แก้ไขคู่มือและประกาศใช้แบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราผสมซีเมนต์(Para Soil Cement)สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่นให้สามารถใช้เป็นคู่มือดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเองหรือจ้างเหมาก่อสร้างได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยใช้วัสดุน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งกยท.รับรองได้โดยตรง แล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

"จึงขอให้เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการ กยท.จังหวัด นำเอกสารประกาศดังกล่าวไปประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารของอปท.ในพื้นที่จังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาบต่อไปทั้งนี้ กษ.ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้มท.ทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว และขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจออกไปติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประกาศแก้ไขฉบับใหม่นี้ด้วย หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งเกษตรฯ ทราบโดยด่วนด้วย"นายกฤษฏา กล่าว

ทั้งนี้ ได้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนท์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix in Place โดยใช้รเกลี่ยดิน ให้หน่วยงานรัฐดำเนินการตามข้อแนะนำ และคู่มือการออกแบบส่วนผสม(job Mix Formula) ตามหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด

สำหรับข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนท์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา) ซึ่งหมายถึงส่วนผสมที่ได้จากการใช้วัสดุลูกรังหรือวัสดุมวลรวมดิน ผสมกับปูนซีเมนท์ชนิดปอร์ตแลนด์ น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และน้ำ เพื่อใช้ในการก่อสร้างชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจรน้อย โดยการก่อสร้างเป็นชั้นเดียวหรือหลายชั้นไปบนชั้นรองพื้นทาง หรือชั้นอื่นใดที่ได้เตรียมไว้โดยการเกลี่ยแต่งและบดทับให้ถูกต้องตามแนว ระดับความลาด ตลอดจนรูปตัดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมจะต้องสามารถผสมวัสดุดินซีเมนท์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ากันได้เสม่ำเสมอทั่วถึง ทั้งนี้ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากนายช่างผู้ควบคุมงานก่อน

เงื่อนไขการนำไปใช้งานสำหรับงานก่อสร้างถนนท้องถิ่นด้วยวิธีการผสมที่หน้างาน(Mix in Place)โดยใช้รถในการเกลี่ยในการผสมเหมาะสำหรับถนนที่มีปริมาณงานไม่เกิน30,000 ตารางเมตร หรือความยาวไม่เกิน5กิโลเมตร ทั้งนี้ถนนดังกล่าวควรมีปริมาณจราจรไม่เกิน 500คันต่อวัน และมีวัสดุลูกรังทำชั้นพื้นหรือผิวทางจราจร หรือวัสดุมวลดิน ซึ่งนำมาเสริมบนชั้นรองพื้นทาง มีปูนซีเมนท์ที่ใช้ต้องเป็นชนิดปอร์ตแลนด์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน มอก.15 เป็นแบบบรรจุถุงที่ต้องเป็นตราและประเภทเดียวกัน และใช้น้ำผสมหรือบ่มชั้นพื้นทาง สำหรับนำ้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม หมายถึงส่วนผสมที่ได้จากนำน้ำยางสด หรือ น้ำยางข้น ผสมกับสารผสมเพิ่มตามาตรฐานผู้ผลิต(เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ)ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางจับตัวกันเป็นก้อน ซึ่งสามารถผสมสารผสมเพิ่มได้ทั้งในสนามหรือโรงงานผสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยจะต้องมีปริมาณเนื้อยางแห้ง(DRC)ไม่น้อยกว่าร้อยละ30 ทั้งนี้กรณีความหนา15เซนติเมตร ให้ใช้ปริมาณปูนซีเมนท์เท่ากับ15กิโลกรัมต่อตารางเมตรและใช้น้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มปริมาณไม่น้อยกว่า 2ลิตรต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ว่ามีมติเห็นชอบการกำหนดสูตรงานถนนดินซีเมนท์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานท้องถิ่น ด้วยกระบวนการMix in Place โดยใช้รถเกลี่ย เพิ่มเติมในหลักเกณฑ์คำนวนราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โดยกำหนดตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา และค่าผันแปรไปตามระยะทางขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่ เช่น15.00-15.99 ถึง 68.00-68.99 บาทต่อลิตร เทียบราคาเครื่องจักรปี2558 ลักษณะงานถนนดินซีเมนท์ปรังปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ค่าเกลี่ยผสม ลูกบาศ์กเมตรอัดแน่น 17.76 บาท/หน่วย จนถึง25.07บาท/หน่วย ค่าเสื่อมราคา สภาพปกติ 2.44 บาท ฝนชุก 3.05 บาท รวมค่างาน ปกติ 20.19 บาท ถึง27.51บาท ฝนชุก 20.81 บาท ถึง28.12 บาท