วันที่ 12 ธ.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาตรวจราชการ ตรวจติดตามการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดหนองคายและพื้นที่ชายแดน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้การต้อนรับ

จากนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.เมืองหนองคาย อ.เมืองหนองคาย โดยมี พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.เกษม มุทาพร ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ให้การต้อนรับ จากนั้นเดินทางไปที่ สภ.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ โดยมี พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผบก.ภ.จังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กรองทิพย์ ผกก.สภ.ท่าบ่อ ให้การต้อนรับ และ นรข.เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ มี พล.ร.ต.ระพีพงษ์ โสวรรณ ผบ.นรข. น.อ.ทิวา อ่อนลออ ผบ.นรข.เขตหนองคาย ให้การต้อนรับ เพื่อมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบแนวทางและข้อสั่งการให้จังหวัดหนองคาย, กองทัพภาคที่ 2 และสำนักงาน พัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำไปปฏิบัติในด้านความมั่นคงคือ การปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจัง และต้องระมัดระวังในเรื่องผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ส่วนนโยบายที่จะต้องปฏิบัติในพื้นที่นั้น จะต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทุกระดับ รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ได้แก่การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้พี่น้องประชาชน ให้ความสำคัญถึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่จะต้องธำรงรักษาไว้ เพื่อสันติสุขของบ้านเมือง, การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ต้องกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวด สม่ำเสมอ และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยใช้เครือข่ายทุกระดับ ในการสอดส่องดูแล ดำเนินการอย่างเฉียบขาด, การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล มีเหตุสร้างความเดือดร้อนความรุนแรงในพื้นที่, การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชน

การปราบปรามลักลอบการเล่นพนัน เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ต้องร่วมมือการสอดส่อง บังคับใช้กฎหมาย เพื่อมิให้เป็นการมอมเมาประชาชน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม, การดำเนินงานด้านอาชญากรรม ต้องรณรงค์ป้องกันในระดับชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง, หน่วยงานราชการ ต้องช่วยเหลือและป้องกันภัยพิบัติให้แก่ประชาชน ด้วยการเตรียมบุคลากรและเครื่องมือกู้ภัยให้พร้อม โดยจะต้องมีระบบเตือนภัยที่ทันสมัย, รณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุกช่วงเทศกาล โดยการวางแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุม บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด, การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนงานและมาตรการในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง, การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ให้ใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและแรงงานเด็ก จะต้องมีการเข้มงวดทั้งผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว, การดำเนินงานของศูนย์กรมธรรม ถือเป็นส่วนงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ให้กับรัฐบาลทางด้านการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสุดท้ายส่วนราชการต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่เรียกรับสินบน หรือ ค่าบริการต่างๆ นอกเหนือจากระเบียบ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จะต้องเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในการนำข้อมูลต่างๆ หรือนโยบายของรัฐบาล นำไปชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ เพราะรัฐบาลชุดไหนก็ตามที่เข้ามาบริหารประเทศ จะต้องให้ความสุขแก่ประชาชน และขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชา, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำรัสสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน นำมายึดถือเป็นหลักปฏิบัติและดำเนินชีวิต ซึ่งจะสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนสร้างความผาสุกมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและชาติบ้านเมืองสืบไป.