รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว โดยเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำเพื่อเป็นการเรียกขวัญให้ข้าวที่กำลังตั้งท้อง เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ

วันนี้ 7 ธันวาคม 61 ที่แปลงนาต้นแบบ พื้นที่สหกรณ์บ้านคลองโยง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ด๊อกเตอร์วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำขวัญข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ด๊อกเตอร์ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรม และมี ผู้ช่วยศาสตารจารย์เรืออากาศโททันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมี นางสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสหกรณ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วมพิธี

ซึ่งในพิธีเปิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว ซึ่งใกล้จะสูญพันธุ์และเป็นข้าวที่เป็นสายพันธุดั้งเดิมของจังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก ได้ทรงดำรัสถึงความสำคัญของข้าวสายพันธุ์ปิ่นแก้ว ว่าควรจะต้องมีการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ โดยมีการทำขวัฐข้าวซึ่งเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและสร้างความสำพันธ์ใน วิถีชาวนา ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่มีต่อ แม่โพสพ ซึ่งเป็นเทวดาประจำพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งปวงที่ชาวไทยเชื่อถือ และ กราบไหว้บูชามาตั้งแต่โบราณ

การทำขวัญข้าวเป็นการแสดง ความนอบน้อมต่อแม่โพสพ เพื่อให้ดลบันดาลให้พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ แต่พิธีกรรมดังกล่าวก็ใกล้จะสูญหายไปจากวิถีของชาวนา ซึ่งพิธีการจะกระทำกันในช่วงที่ข้าวตั้งท้อง เพื่อเป็นการเรียกขวัญให้ข้าวที่กำลังตั้งท้อง มีความเชื่อว่าถ้าได้ทำขวัญข้าว และถ้าพระแม่โพสพได้รับเครื่องสังเวยแล้ว จะช่วยไม่ทำให้เมล็ดข้าวล้ม หนอน สัตว์ต่าง ๆ มากล้ำกราย ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังทำโครงการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูควบคู่กันไป