องค์ความรู้

พระชัยเมืองนครราชสีมา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 หรืออายุราว 700 – 600 ปี เดิมพระชัยสร้างขึ้นเป็นมงคลในการศึกสงคราม เพื่อความมีชัยชนะต่ออริราชศัตรู ต่อมาอัญเชิญไปในการพิธีด้วย เรียกว่าพระชัยพิธี เพื่อให้การพิธีสัมฤทธิ์ผล ปราศจากการเบียดเบียนบีฑาจากสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆ พระชัยเมืองนครราชสีมา แสดงปางมารวิชัย คือครั้งพระพุทธองค์ทรงมีชัยชนะเหนือพระยารามาธิราช พระองค์เบื้องหน้า เบื้องพระปฤษฎางค์(หลัง) พระนลาฎ(หน้าผาก) พระศอ(คอ) พระอังสา(ไหล่) และพระกรทั้งสอง จารึกอักขระขอม ภาษาบาลี อายุอักษรราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 เป็นยันต์และหัวใจพระคาถาต่างๆ เช่น หัวใจพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ (นะ โม พุท ธา ยะ) หมายถึง ชัยชำนะ โดยยึดถือคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัย

ข้อมูล/ภาพ “พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน” พระพุทธรูปมงคลโบราณ 9 องค์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร 2554, บูรพา โชติช่วง เรียบเรียง