กองทัพบก เตรียมปลุกกระแสท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย, การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้, การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา, การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 โดยมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีการพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในพื้นที่เขตทหารได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหาร ในปี พ.ศ.2523 นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำนี้ ซึ่งมีความจุปริมาณน้ำ 1.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร ทางกองทัพบกยังดูแลแหล่งน้ำดิบสำรองนี้ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ยามหน้าแล้งอีกด้วย